ZÁRUKA

Záruka

Vinylové oplotenia a zábradlia sú výrobky vyrobené s vysokým obsahom (10 dielov na 100 dielov) oxidu titaničitého a ultrafialových inhibítorov so 100% stavom vinylu počas rokov bez nutnosti údržby. Výrobca zaručuje, že vinylové oplotenia a zábradlia nepodliehajú hnilobe, žltnutiu a blednutiu viac ako 5% v prvých 5 rokov a taktiež zaručuje, že produkty nehrdzavejú, nelámu sa, nekorozujú a nebývajú napadnuté termitmi, jedine iba z dôvodu vady materiálu, výroby ale vystavením materiálu slanému morskému vzduchu. Výrobca ďalej zaručuje, že jeho vinylové produkty, za použitia schválených metód výroby, sú bez výrobných chýb materiálu a spracovania po celú dobu životnosti pôvodného vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej bol výrobok pôvodne nainštalovaný, keď je vystavený normálnemu a správnemu použitiu.

Výrobca obmedzuje záruku na 30 rokov v prípade, že vinyl sa po inštalácii používa na komerčné účely. Doživotná záruka je určená len na pokrytie jednotlivých majiteľov domov. Ak by o kúpu produktu mali záujem korporácie, partnerstvá, vládne agentúry, organizácie bytov alebo družstevné bývanie tak je záručná doba obmedzená na 30 rokov od dátumu nákupu.
Ak časť alebo časti plotu/zábradlia nesplnia účel v dôsledku výrobnej chyby, výrobca zaručuje, že nahradí vadný materiál alebo vráti kúpnu cenu chybného materiálu, tovaru a náklady na pracovnú silu.
Výrobca sa nezaručuje proti zlyhaniu alebo poškodeniu týchto produktov vyplývajúce z chybnej alebo nevhodnej montáže, manipulácie, skladovania, riešenia povrchu alebo konštrukcie, na ktorom sú nainštalované produkty, porúch štruktúry (vrátane základov a steny), náhodného poškodenia alebo nedbanlivosti, úmyselného činu poškodenia, požiaru, vetra, povodne, blesku alebo iných udalostí vyššej moci. Ďalej sa výrobca nezaručuje proti zneužitiu, poškodeniu, nesprávnej alebo neprimeranej starostlivosti o výrobky, pôsobeniu škodlivých chemikálií, pary alebo kyslým dážďom a zmeny zafarbenia povrchu v dôsledku znečistenia ovzdušia.
Výrobca si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť svoje produkty bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem toho výrobca nenesie zodpovednosť za zmeny svojich výrobkov alebo svojej ponuky, ani nie je zodpovedný za rozdiely vo farbe lesku náhradného materiálu v porovnaní s pôvodným produktom v súlade s normami ustanovenými pre zvetrávanie.
Všetky nároky podľa tejto záruky musia byť oznámené písomne do 30 dní odo dňa, kedy sa vada prvýkrát objavila, alebo mohla byť objavená.

Latkové oplotenie

 

 

Farmárik

Zariadenia a potreby pre drobných i väčších výrobcov džusov, muštov, vína, piva, syrov, destilátov a mnoho ďalšieho,...

Prihlásenie